vineri, februarie 23, 2007

CV prof. ELENA MANUCA
Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale


Nume / Prenume

Mănucă Elena

Adresa(e)Mobil: 0753701846E-mail(uri)

elenasmanuca@yahoo.com,

elena.manuca@gmail.com

Nationalitate(-tati)

română

Data naşterii

11.10.1972

Sex

F

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Formator

Experienţa profesională
Perioada

1999-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor titular la Şcoala Normală „ Vasile Lupu” Iaşi- specializarea Limba şi literatura română.

Consilier pentru probleme educative(începând din septembrie 2008)

Responsabilul Comisiei Diriginţilor

Responsabi PR al Asociaţiei „ Voluntarii Normalişti” Iaşi (http://voluntariinormalisti.blogspot.com/)

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Normală „ Vasile Lupu” Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

01.07.2009 – 30.03.2011

Funcţia sau postul ocupat

Expert in formare (formator şi evaluator) in cadrul Proiectului "Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii in regiunea NEaprobat de catre Autoritatea de Management POSDRU, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU 2007-2013 şi coordonat de compania SIVECO Romania.

Proiectul care vine în întâmpinarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice din întreaga ţară este realizat în parteneriat cu reprezentanţii Casei Corpului Didactic din judeţul Neamţ şi urmăreşte formarea şi certificarea a 900 de cadre didactice prin intermediul cursului „Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii” în vederea optimizării procesului de predare-învăţare, eficientizării procesului educaţional şi integrării resurselor IT&C la clasă prin abordări bazate pe proiecte.

Scopul cursului derulat prin acest program este integrarea tehnologiei în activităţile didactice pentru a facilita învăţarea prin metode active precum metoda proiectului şi pentru a dezvolta la elevi abilităţile şi competenţele secolului 21.

Astfel, cadrele didactice din mediul preuniversitar vor învăţa pe parcursul fiecărui stagiu de formare desfăşurat pe parcursul a unui număr de 89 de ore, să valorifice multiplele avantaje ale utilizãrii computerelor şi internetului ca instrumente de cercetare, comunicare şi dezvoltare a creativităţii elevilor.

http://nefsegrant.siveco.ro/web/nord-est/comunicat_despre_proiect

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Ø Elaborarea planului si a tematicii de instuire.

Ø Formarea cadrelor didactice din regiunea NE participante la curs conform metodologiei aprobate.

Ø Aplicarea testelor de evaluare si gestionarea acestora.

Ø Evaluarea efectiva a participantilor la curs.

Ø Evaluarea sesiunilor de training si a intregului program de formare.

Ø Intocmeste toate documentele reglementate de metodologia de organizare si desfasurare a activitatilor de formare.

Numele şi adresa angajatorului

SIVECO Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie-Training cu adulţii

Perioada

Începând din septembrie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Formator al SIVECO (Master IntelTeach)

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Seminarii şi cursuri de instruire a profesorilor de gimnaziu şi liceu pentru implementarea programului INTEL Teach- Instruire în societatea cunoaşterii – utilizarea TIC în vederea optimizării procesului de predare-învăţare evaluare în judeţul Iaşi, prin CCD Iaşi şi ISJ Iaşi.

În perioada 21 ianuarie-1 februarie 2009 au fost susţinute 3 semninarii de formare în care, în calitate de formator Master Intel Teach al SIVECO Romania, am realizat evaluarea unui număr de 281 de cadre didactice participante la Programul AEL şi instruirea acestora în legătură cu noul proiect al SIVECO România- INTEL Teach- Instruire în societatea cunoaşterii.

Numele şi adresa angajatorului

SIVECO România , prin partenerul RomUS Trading&Development Ltd

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie-Training cu adulţii

Perioada

Decembrie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Formator al SIVECO România

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Seminarii de instruire a profesorilor de gimnaziu şi liceu din Raionul Făleşti, Republica Moldova, vizând Abordarea transdisciplinarităţii din perspectiva competenţelor cheie; prezentarea programului INTEL Teach- Instruire în societatea cunoaşterii – METODEI PROIECTULUI (INTER-)DISCIPLINAR - METODĂ DE PREDARE /ÎNVĂŢARE/EVALUARE VALORIFICÂND TIC.

În cadrul partenriatului între Asociaţia „Voluntarii Normalişti” Iaşi şi Alianţa „Intre Generaţii” Chişinău, au fost susţinute 2 semninarii de formare în cadrul cărora au fost instruite 100 de cadre didactice

Numele şi adresa angajatorului

Alianţa „Intre Generaţii” Chişinău, Inspectoratul Şcolar Făleşti, Republica Moldova

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie-Training cu adulţii

Perioada

01.10.2008- 01.01.2009

Funcţia sau postul ocupat

Formator ( cod COR 241205) al Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de instruire-formare a profesorilor din mediul preuniversitar pentru implementarea Proiectului PHARE „ Profesorul 2000+, un profesor pentru mâine - Noi didactici in viziune transdisciplinară , activitate desfăşurată la Grup Şcolar Agricol „ Marcel Guguianu” Zorleni şi Grup Şcolar Agricol Puieşti, judeţul Vaslui. (100 de ore de formare)

Scopul proiectului - abilitarea cadrelor didactice în abordarea transdisciplinară a activităţii didactice prin utilizarea de strategii şi metode moderne de predare utilizând TIC, prin care să sprijine elevul în a-şi construi propria reţea de competenţe si valori dobândite prin intermediul diferitelor discipline şcolare.

Numele şi adresa angajatorului

Fundaţia Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instruire-formare profesori de gimnaziu-liceu

Perioada

decembrie 2007- februarie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Formator Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Servicii de formare (TTS)-Cursul „ Programul de formare pentru profesorii de limba şi literatura română de gimnaziu şi liceu”, CCD Galaţi. (100 de ore de formare)

Numele şi adresa angajatorului

Fundaţia Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instruire-formare profesori gimnaziu-liceu

Perioada

2004-2007

Funcţia sau postul ocupat

Membru în Comisia Naţională de Limba şi Literatura Română a MECT

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Membră a CN şi a grupului de lucru ce a elaborat programele de limba şi literatura română pentru clasele a IX-a/a XII-a-profil teoretic ; programele pentru limba şi literatura română/metodica predării limbii şi literaturii române (Licee pedagogice), programele pentru cursurile opţionale de limba şi literatura română pentru minorităţi,

Dezvoltarea competenelor de evaluare pentru olimpiade şi concursuri şcolare la limba şi literatura română;

Elaborarea programelor de metodica a predării limbii şi literaturii române şi de literatură pentru copii, specifice liceelor pedagogice;

Membru în Comisia de evaluare la Olimpiada Internaţională de Limba şi literatura română, Suceava, 2006.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie-formare

Perioada

2006-2007

Funcţia sau postul ocupat

Profesor mentor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Indrumător de practică pedagogică a studenţilor (specializarea Didactica Limbii şi Literaturii Române)

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii « Al.I.Cuza »Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie-formare iniţială a studenţilor

Perioada

Ianuarie- noiembrie 2006

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator din partea Şcolii Normale al proiectului PHARE « Europa pe înţelesul copiilor »

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Implicare în organizarea activităţilor de implementare a proiectului « Europa pe înţelesul copiilor », în Regiunea Nord-Est, iniţiat şi coordonat de Fundaţia Corona Iaşi, finanţat de PHARE.

Numele şi adresa angajatorului

Fundaţia Corona Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie nonformală

Perioada

2002-2004

Funcţia sau postul ocupat

Membru în grupul de lucru al proiectului Comenius (Contract nr. 94375-CP-1-2001-1-CE-Comenius-C21)

Principalele activităţi şi responsabilităţi

În calitate de formator am efectuat un stagiu de „Medierea conflictelor” (grup ţintă-învăţători din judeţul Iaşi, din localitati cu populatie rromă). Produsul final îl reprezintă lucrarea METHODE PEDAGOGIQUE ET STRATEGIES PEDAGOGIQUES POUR LES ENSEIGNANTS TRAVAILLANT AUPRES DES ENFANTS TSIGANES, MeSPE, apărută cu sprijinul Uniunii Europene;

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instruire-formare

Perioada

1992-1997

Funcţia sau postul ocupat

Redactor Ziarul „Evenimentul Zilei” -Bucureşti

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Reporter-redactor departamentul social

Numele şi adresa angajatorului

Trustul de presă EXPRES-Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

JurnalismEducaţie şi formare
Perioada

Septembrie 2008- iunie 2010

Calificarea / diploma obţinută

masterand – Masteratul ” Formarea formatorilor”- domeniul Ştiinţele Educaţiei (forma de învăţământ - zi)

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Teorii şi practici ale învăţării la adulţi, Comunicare şi negociere interculturală, Managementul şi dezvoltarea carierei, Managementul proiectelor, Blended learning-utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare în procesul de formare a adulţilor, Proiectarea şi evaluarea programelor de formare, Formarea formatorilor: metode şi tehnici, Construirea şi conducerea echipelor, Managementul situaţiilor de risc şi al situaţiilor de criză, Analiza ocupaţională şi a calificărilor, Consultanţă de proces, coaching şi mentoring, Leadership pentru economia cunoaşterii, Managementul performanţei.

Practica de trainer realizată în cadrul Companiei CODECS-România.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Psihologie si Ştiinte ale Educatiei din cadrul

Universitatii Bucureşti

Perioada

Iunie –iulie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Mentor acrdeitat CNFPA(cod COR 235902)-

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Comunicare interactivă; Comunicarea mentor - student practicant; Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor ale studentului
practicant şi de formare a deprinderilor; Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare – învăţare; Î ndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic; Evaluarea performantelor studentilor; Organizarea activităţii de practica; Planificarea activităţii de practică a studenţilor.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Centrul DOCTUS Sibiu

Perioada

25 aprilie -9 mai 2010

Calificarea / diploma obţinută

Certificate of Attendance in Leonardo Mobiliy Activity VETPRO pentru formatori

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Utilizarea instrumentelor WEB 2.0 si a platformelor de învăţare on line MOODLE în vederea optimizării procesului de predare-învăţare-evaluare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Escola Secundaria Augusto Cabrita, Barreiro-Portugalia, Ministerio da Educaçao Portugal.

Perioada

1-21 aprilie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de participare la Proiectul „Instrumente de Multiplicare a Competenţelor de Comunicare Interculturală-Bază a Integrării Sociale a RTT” în cadrul programului general „ Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” finanţat din Fondul European pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe, nr. referinţă-IF/08.04-01

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Comunicare interculturală/competenţa de comunicare în medii interculturale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

ADRA(Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor) în parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor-Oficiul Român pentru Imigrări şi Direcţia ShengenPerioada

2001-prezent

Calificarea / diploma obţinută

doctorand

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

programul de pregătire pentru doctorat, specializarea Filologie (Istoria Literaturii Române), cu tema “ Apariţia şi evoluţia cititorului român de romane”.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea «Al.I.Cuza» Iaşi, Facultatea de Litere

Perioada

12.05.2008- 10.06. 2008

Calificarea / diploma obţinută

Programul de pregătire pentru ocupaţia de FORMATOR, program acreditat de Ministerul Muncii Solidarităţii şi Familiei, CNFPA, MECT, totalizând 40 de ore de formare, promovat cu nota 10, în urma căruia am obţinut Certificatul de Formator seria F, 020913-27.06.2008 .

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare, organizarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

EDINFO IASI

Perioada

noiembrie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificatul eliberat de CEED-Valencia, de participare la

Project Meetting of the LLP European Union programme:

E-learning and Web2 tools as means of enhancing education outcomes and establishing transnational cooperation”, ca membru în echipa Proiectului Comenius (2008-2010) cu tema E-learning and Web2 tools as means of enhancing education outcomes and establishing transnational cooperation” (Italia,Romania, Spania, Bulgaria, Germania, Portugalia, Polonia, Suedia), în calitate de Master IntelTeach. http://elweb2.wordpress.com/

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Utilizarea TIC în activităţile de formare iniţială şi continuă (instrumentele WEB 2 0)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

CEED(Centre Especific D’Educacio a Distancia)-Valencia , Spania

Perioada

20-25 august 2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificatul de Master IntelTeach, în urma absolvirii cursului de formare IntelTeach- Bazele predării în societatea cunoaşterii (25 de credite), care presupune sustinerea stagiilor de implemantare a cursului INTEL TEACH în teritoriu, în calitate de formator al SIVECO România.

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Utilizarea TIC în activităţile de formare iniţială şi continuă (instrumentele WEB 2 0), pentru implementarea programului INTELÒTEACH

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

SIVECO România.

Perioada

28 aprilie-11 mai 2008

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de participare la programul de mobilitati Leonardo da Vinci

Programme pour l’éducation et laformation tout au long de la vie 2007-2013 Leonardo da Vinci IVT-PLM-VETPRO, cu tema Descoperirea de noi metode pedagogice în filiera vocaţională prin dialog intercultural , eliberată de IPF International Consulting , Malaga, Spania.

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Competenţele dobândite prin mobilitatea Europass: competenţe profesionale dezvoltate în folosirea noilor tehnologii în activitatea de predare-învăţare, competenţe lingvistice dezvoltateprin programul de pregătire lingvistică la limba engleză, competenţă interculturală dezvoltată prin dialog intercultural, adaptarea curriculei şcolare la nevoile de formare ale elvilor din profilul vocaţional.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

IPF International Consulting (Iniciativa Para la Formacion), Malaga, Spania,

Perioada

martie-mai 2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de paticipare la cursul on-line „Prietenii MOODLE – Adulţii şi utilizarea TIC în învăţare”, organizat în cadrul proiectului Grundtvig Learning Partenership (Adult and ICT Learning)

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Competenţe de utilizarea a TIC în învăţare(instrumente WEB 20, platforme MOODLE).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Asociaţia pentru Integrare Europeană REPERE-Bucureşti

Perioada

26 – 29 octombrie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat nr. 10042/27.10.2006 de participare la cursul de formare continuă Educaţia pentru cultura diversităţii şi pentru religie. Strategii moderne de predare – învăţare – evaluare. Profilul educatorului în perioada actuală, organizat sub egida CEEC Bruxelles, însumând 32 ore de formare, curs având avizul MEC nr. 41088/06.10.2006.

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Competenţe de comunicare interculturală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

MEC/ISJ Iaşi/Secretariatul Naţional al Învăţământului Catolic

Perioada

august 2006

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinţă nr. 1999/ 31.08.2006, de absolvire a stagiului de perfecţionare cu tema” Implementarea Programei – Consiliere şi Orientare”(24 ore de formare)

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Competenţe de comunicare în calitate de consilier educativ

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

CCD Iaşi

Perioada

30.03.2006 – 01.04.2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de Participare la cursul de formare continuă Didactica limbii şi literaturii române – abilitare curiculară organizat de MEC şi ISJ Neamţ având avizul MEC nr. 28778 din 13.03.2006.

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Competenţe de organizare , susţinere şi evaluare a cursurilor de formare continuă vizând abilitarea curriculară a profesorilor de limba şi literatura română de gimnaziu şi liceu.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

MEC şi ISJ Neamţ

Perioada

august 2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de acordare a definitivării în învăţământ, obţinută cu media 9,49, prin OM 4986/21.09.2005, eliberat de MECT şi Universitatea „Al. I.Cuza” Iaşi.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I.Cuza” Iaşi.

Perioada

21-24 iulie 2003.

24-28 iulie 2002;

23-29 iulie 2001;

Calificarea / diploma obţinută

Ø Diplomă de Formator al Centrului Educaţia 2000+ cu specializarea în Didactica Limbii şi Literaturii Române, nr. 780/17.07.2003 şi acreditat CNFP pentru cursurile de formare ale CEDU - Didactica Limbii şi Literaturii Române pentru profesori de gimnaziu şi liceu

Ø Certificat eliberat de Centrul Educaţia 2000+, avizat de Direcţia Generală pentru Educaţie Continuă, Formare şi Perfecţionarea Personalului Didactic cu nr. 29007/16.04.2002, în urma absolvirii cursurilor de formare ale Şcolii de vară a Centrului Educaţia 2000+, de la Sinaia/Şumuleu Ciuc Harghita (100 ore).

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Competenţe de formare cu adulţii

Organizarea cursurilor de formare continuă pentru domeniul de competenţă Didactica limbii şi literaturii române (Proiectare, predare, invaţare,evaluare)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Centrului Educaţia 2000+, Bucureşti

Perioada

9-13 mai 2001

21-25 noiembrie 2001

Calificarea / diploma obţinută

Certificat formator avizat MEC şi Centrul Educaţia 2000+, nr. 3805/3.12.2001, obţinut în urma participării la stagiul de formare cu tema Curriculum la decizia şcolii (48 ore).

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Proiectarea şi organizarea stagiilor de formare cu tema Curriculum la decizia şcolii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Centrului Educaţia 2000+, Bucureşti

Perioada

1999-2000

2000-2002

Calificarea / diploma obţinută

Ø Certificat de formator zonal, nr. 24178/9.01.2001, obţinut în urma participării la Programul de abilitare curriculară destinat profesorilor din învăţământul liceal (40 ore de formare pe temele : Metodologia predării-învăţării pe baza noului Curriculum naţional ; Proiectare de curriculum la decizia şcolii), desfăşurat la Buşteni şi Bucureşti.

Ø Adeverinţa nr. 36/14 din 27.02.2002, în urma participării la seminarul Proiectarea demersului didactic la Limba şi literatura română şi Istorie. Posibilităţi de abordare integrată, desfăşurat în cadrul Programului de pregătire a cadrelor didactice pe probleme de didactica disciplinelor (24 de ore), februarie 2002.

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Metodologia predării învăţării şi evaluării pe baza noului Curriculum Naţional

Proiectare de curriculum la decizia şcolii

Proiectarea demersului didactic din perspectiva integrată

Competenţe de organizare a seminariilor de formare a profesorilor de gimnaziu şi liceu(disciplina Limba şi literatura română)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Consiliul Naţional pentru Curriculum, Direcţia Generală Resurse Umane Bucureşti-Ministerul Educaţiei NaţionalePerioada

1991-1996

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă, specializarea Limba şi Literatura Română/ Limba şi Literatura Franceză, cu media 9,33.(1996)

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Limba şi literatura română-Limba şi literatura franceză

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii « Al.I.Cuza » Iaşi

Perioada

1987-1991

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat, calificarea analist programator.(1991)

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Profil matematică-informatică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul de Informatică «G.R. Moisil » IaşiAptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Limba românăLimba(i) străină(e)


Autoevaluare


Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)


Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză


B2


B2


B2


B2


B2


Limba spaniolă


B1


B2


A2


A2


A1


Limba germană


B1


B1


A2


A2


A2


Limbă engleză


B2


B2


B2


B2


B1(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbiCompetente şi abilităţi sociale

Ø Excelente competenţe de comunicare şi relaţionare, fidelitate, spirit activ-participativ, atitudine proactivă, abilităţi pentru lucrul în echipă, excelentă capacitate de adaptare, disponibilitate de lucru în medii multiculturale, rezistenţă la efort intelectual-fizic prelungit;

Ø Toleranţă, flexibilitate, sinceritate, rigoare, sensibilitate, cinste, ambiţie, voinţă, raţiune;Competenţe şi aptitudini organizatorice

  • Capacitate de implicare activă dintr-o motivaţie interioară în proiecte ce presupun perfecţionarea continuă şi ancorarea în procesul educaţional gândit într-o nouă paradigmă ;
  • Competenţe certificate la nivel naţional de concepere, elaborare şi proiectare de modele de curriculum pentru toate parcursurile de învăţământ : primar, gimnazial, liceal, în calitate de membru în Comisia Naţională de Limba şi Literatura Română (MECTS) ;
  • Competenţe expert formare şi de evaluator, certificate în urma finalizării Masterului "Formarea Formatorilor” ca membru al echipei de formatori ai SIVECO România sau CENTRUL EDUCATIA 2000+, implicat în comisii de evaluare a profesorilor cursanti;
  • Inclinaţie către demersuri problematizante/interdisciplinare favorabile activităţii de formare, probate în cadrul cursurilor de formare continuă la care am participat ca formabil şi ca formator
  • Spirit antreprenorial şi de lider, bun organizator, capabil să articuleze şi să gestioneze proiecte de anvergură.Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

Abilităţi sporite de utilizare a NTCI ( Noilor tehnologii de comunicare şi informare)- utilizarea instrumentelor WEB 20-platforme de invaţare on-line, Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer), obţinute prin absolvirea Liceului de Informatică- Iaşi, a Cursului On –line de utilizare a platformei MOODLE, a Cursului de fomare SIVECO pentru programul INTEL Teach, a participării în grupul de lucru al Proiectului multinaţional Comenius E-learning and Web2 tools as means of enhancing education outcomes and establishing transnational cooperation” http://elweb2.wordpress.com/pm-romania/Competenţe şi aptitudini artistice

Spirit reflexiv, materializat în articole publicate în reviste de cultură.Alte competenţe şi aptitudini

Spirit critic şi analiticPermis(e) de conducere

Şcoala de şoferi- în curs de absolvireInformaţii suplimentare

Activitate ştiinţifică/participări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale/publicatii

· Participări cu lucrări ştiinţifice la Simpozionul naţional al profesorilor de limba română, organizat la Cluj de către ANPRO şi Centrul Educaţia 2000+, Universitatea „Babeş-Bolyai”, (2001, 2003, 2005);

· Participare la Colocviul Naţional „C. Parfene” aprilie 2004, 2005, organizat la Iaşi şi Vaslui de Facultatea de Litere şi ISJ Iaşi, cu lucrări ştiinţifice publicate în Lucrările Colocviului „C. Parfene”, Vaslui 2005;

· Particpare, în calitate de evaluator, la Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe judeţ, (începând din 2001); evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română-faza internaţională, Suceva, 2006;

· Evaluator în cadrul Conferinţei Naţionale de Invăţământ Virtual (CNIV ), organizată de Universitatea Bucureşti, Universitatea „Gh.Asachi” Iaşi, SIVECO România, octombrie 2009, Iaşi;

· Evaluator în cadrul examenului de bacalaureat (începând din 2001) ;

· Participare la Simpozionul Naţional „Tendinţe contemporane în metodologia de realizare a lecţiei”, Iaşi, aprilie 2005, organizat de Univ. „Al.I.Cuza”, ISJ Iaşi, CCD, Şcoala „Ştefan Bârsănescu” Iaşi, cu lucrarea „Abordarea textului nonliterar.Evaluarea proiectului”, publicată în Lucrările Simpozionului Naţional, apărut la Editura Performantica, Iaşi, 2005, ISBN 973.730-063-7; participare în 6 mai 2006, cu lucrarea „Dimensiuni creatoare ale relecturii”, publicată în volum (ISBN 973702365, Editura Tehnopress);

· Colocviul internaţional de metodică/didactică, Augsburg, Germania, iunie 2005, cu lucrarea Erlebte Landeskunde und Methodik/Didaktik Deutsch als Fremdsprache im Sekundarschulbereich (coautor, împreună cu prof. C-tin Cîrciu);

· Participare la Simpozionul Internaţional Tradiţii, valori şi perspective în pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, februarie 2006, organizat de Centrului de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum şi Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, cu lucrarea „Limite şi oportunităţi ale teoriei inteligenţelor multiple” în curs de apariţie în revista „Educaţia 21”, Cluj;

· Participare la Conferinţa Naţională de învăţământ Virtual – CNIV 2006, organizată de Facultatea de Informatică Bucureşti şi SIVECO România, cu lucrarea Criza lecturii în contextul virtualizării educaţiei. Abordări şi posibile soluţii, publicată în Lucrările CNIV, Editura Universităţii Bucureşti 2006, ISSN 1842-4708;

· Proiectarea unor softuri educaţionale în curs de apariţie (Mihail Sadoveanu şi I.P.Culianu), premiate de către SIVECO România la CNIV 2006, ca materiale didactice informatice; http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/ *Premiile CNIV 2006.

· Participare la SimpozionulScience literacy and lifelong learning. Europe towards a knowledge-based society”, organizat la Bucureşti (18 – 20 mai 2006) de către Hands-on Science (H-Sci România), în cadrul proiectului nr. 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS-C3, cu lucrarea Opportunities and Limitations of the Interdisciplinarity in Possible (Non) (In) Formal Contexts, publicată în HSCI2006 Proceedings of the 3rd International Conference on Hands-on Science/ Science Education and Sustainable Development 4th - 9th September, 2006 Braga, Portugal ISBN 989 9509 50 7, editată de Manuel Filippe Costa (Universidade do Minho);

· Participare cu lucrarea The Reading Crisis in the Context of Education Turning Virtual. Approaches and Possible Solutions, susţinută prin video-conferinţă în cadrul Conferinţei Internaţionale Hands-on Science/ Science Education and Sustainable Development 4th - 9th September, 2006 Braga, Portugalia, publicată în Lucrările conferinţei (ISBN 989 9509 50 7) şi la http://www.hsci.info;


· Participare cu lucrarea On-line E-LIT SCIENCE Summer School–Challenges within the European area Extracurricular Project of Developing the Learning Styles, susţinută on-line, în cadrul Conferinţei Internaţionale Hands-on Science Development, Diversity and Inclusion in Science Education, Azore-Portugalia, ediţia a IV-a, 2007 HSCI, publicată în volumul conferinţei( ISBN 978-989-95336-1-5; pp.90-94) şi la http://www.hsci.info;

· Participare cu lucrare la Conferinţa Internaţinală EPVET 2007(e-Portofolio Process in Vocational Education: Present and Future)-Bucureşti, 2-3 mai 2007, organizată de Societatea Română pentru Educaţie Permanentă.

· Participare la Conferinţa Internaţională E-learning and Software for Education, Bucureşti, 12-13 aprilie 2007, organizată de Universitatea de Apărare “Carol I”, cu lucrarea E-Portofolio-an E-Learning/Teaching Instrument. Evaluation Methods, publicată în The South-East European Space in the Contexte of Globalisation (ISBN: 987-973-663-535-9), pp.551-558, coautori S.Alexandru, R. Gavrilaş.

· Participare la Conferinţa Internaţională Promoting KEY COMPETENCES in formal and nonformal education, Baia Mare, 25-27 mai, 2007, în cadrul Programului Socrates/Grundtvig 2(RO-2007-053-2), cu două lucrări: Funcţionalităţi didactice ale e-portofoliului în contexte interdisciplinare şi Jurnalismul on-line – provocări şi oportunităţi pentru elevii capabili de performanţă, publicate în limba engleză în volumul conferinţei, Ed. RISOPRINT Cluj Napoca, (ISBN: 978-973-88154-8-3), pp.39-42 şi pp.43-46, coautori-prof. S. Alexandru şi prof. R. Gavrilaş.

· Participare la Simpozionul International Profesionalizarea carierei didactice din perspective educaţiei permanente, 23-24 mai 2008, Bucureşti, organizat de către CNFP şi Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

·

Participare la Conferinta Internaţională ICL- Villach , Austria, 22-24 septembrie 2008, cu lucrarea Didactical functionalities of e-portfolio in interdisciplinary contexts, coautori prof..Alexandru Sevastian şi Gavrilas Roxana(http://www.icl-conference.org/ICL_Program/2E.htm),


· International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2008) that will be held in Madrid (Spain) on the 17th, 18th and 19th of November, 2008. cu lucrarea EXPERIMENTAL LEARNING BY USING ICT – A RESOURCE IN DEVELOPING KEY COMPETENCES FOR STUDENTS CAPABLE OF PERFORMANCES, coautori S. Alexandru, R. Gavrilas, C. Circiu, publicata in Proceedings IATED ICERI 2008, editat de IATED(www.iated.org/iceri2008), ISBN 978-84-612-5091-2.

· Conferiţa Internaţională PARADIGM CHANGES WITHIN THE SCIENCES OF EDUCATION , Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea „ 30 Decembrie” Alba Iulia, 20-21 martie 2009, cu lucrarea Motivation and Demotivation Along the E-learning Training Session in the Teachers’ Lifelong Professional Development.(coautori asist.dr. Bogdan Neculau, masternad Cristina Tomescu), publicată în volumul conferinţei, ISBN 978-973-1890-26-5.

· Evaluator în cadrul Conferinţei de Învăţământ Virtual CNIV, Iaşi, octombrie 2009,organizată de Universitatea Bucureşti în parteneriat cu SIVECO România şi Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” Iaşi:

· PR al Asociaţiei “ Voluntarii Normalişti” Iaşi;

· Membru al ANPRO – Asociaţia Naţionala a Profesorilor de Limba Română – Cluj.

3 comentarii:

Darie Claudia spunea...

A fost foarte interesanta excursia la Lisabona a membrilor cadrelor didactice cat si ce s-a discutat acolo, dar mai ales intrebarile pe care le-au adresat elevii "Scolii Normale Vasile Lupu", despre invatamantul romanesc si cel portughez.
Este mare diferenta dintre invatamantul romanesc si cel portughez.

Theodor spunea...

A fost foarte interesant matreialul.
Este fiferenta intre scoala noastra si scolile din strainatate.

doina borcila spunea...

Sunteti un om extraordinar de bine pregatit si de nu asi fi fost ,,partasa,, la daruirea si implicarea in tot ceea ce faceti asi zice ca CV-ul dvs nu e real. Felicitari doamna profesor si daca pana la aceasta varsta aveti asa o activitate laborioasa va doresc ca in viitor sa urcati pe cele mai inalte trepte ale studiului stiintei de carte.